Tryffelsvinets allmänna villkor

Personuppgiftspolicy för Tryffelsvinet AB

Denna webbplats är en informationskanal för alkoholhaltiga drycker där Tryffelsvinet AB med organisationsnummer 556635–6860 (”vi” eller ”oss”) upplyser om utvalda produkter från Systembolagets sortiment. Eftersom webbplatsen innehåller information om alkoholhaltiga drycker vänder den sig till dig som är över 25 år.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Det innebär att behandlingen bland annat sker med beaktande av förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning. I denna personuppgifts-policy redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar cookies, vänligen se vår cookiepolicy[CG1] .

1      Vilka personuppgifter samlas in och varför?
Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Det kan till exempel röra sig om namn, bild, personnummer och köphistorik. Vi samlar in personuppgifter, och är därmed personuppgiftsansvarig, i följande situationer:

1.1 När du kontaktar oss via e-post eller telefon

Om du kontaktar oss via e-post eller telefon, till exempel för att du har en produktfråga, hanterar vi de uppgifter som du har valt att lämna vid kontakttillfället. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress.

1.2 När du söker jobb hos oss

Om du skickar en jobbansökan till oss via e-post kommer din ansökan att vidarebefordras till vår HR-avdelning. De personuppgifter som kan vidarebefordras är exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och ansökningshandlingar.

1.3 När du kontaktar oss via sociala medier

Om du kontaktar oss via sociala medier, till exempel på vår Facebook- eller Instagramsida, kommer dina personuppgifter så som namn och bild att hanteras.

1.4 När du anmäler dig till ett av våra event

Om du anmäler dig till ett event som vi anordnar kommer vi att samla in ditt namn samt dina kontaktuppgifter, så som adress, e-post och telefonnummer samt IP-adress. För vissa event kan vi också komma att inhämta uppgifter om eventuella allergier.

1.5 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna göra utskick till dig, till exempel ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

1.6 När du registrerar dig i vår medlemsklubb

Om du går med i vår medlemsklubb kommer vi att behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna skapa ett konto till dig.

1.7 När du anmäler ditt intresse för privatimporter

Om du anmäler ditt intresse för privatimporter kommer vi att behandla ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig.

2      På vilka sätt behandlas personuppgifterna?
Som personuppgiftsansvarig är vi ansvariga för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftspolicyn. Behandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

2.1 När du kontaktar oss via e-post eller telefon

När du kontaktar oss via e-post eller telefon är behandlingen av dina personuppgifter beroende av vad ditt ärende gäller. Vi behandlar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera ditt ärende, det vill säga att vi efter noggrant övervägande bedömer att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Om ditt ärende kräver hantering lagras dina uppgifter i tjugofyra (24) månader[CG2] , men om vi anser att det finns ett intresse att lagra uppgifterna längre än så kommer vi fråga dig om du samtycker till att dina uppgifter sparas en längre tid. Du har rätt att få information om hur länge uppgifterna kan komma att sparas och hur du gör för att återkalla ditt samtycke.

2.2 När du söker jobb hos oss

När du skickar en jobbansökan till oss via e-post vidarebefordrar vi din ansökan till vår HR-avdelning och raderar därefter personuppgifterna från det e-postkonto som mottagit ansökan. Personuppgifter som samlas in i samband med jobbansökningar lagras som huvudregel av vår HR-avdelning i tjugofyra (24) månader [CG3] och raderas därefter. Undantag görs för personuppgifter som samlas in vid spontanansökningar, eftersom sådana uppgifter sparas i max tolv (12) månader.

När du söker jobb hos oss hanterar vi dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende. Det innebär att vi efter noggrant övervägande har bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter.

2.3 När du kontaktar oss via sociala medier

När du kontaktar oss via sociala medier kommer dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss direkt i det sociala mediet eller via hello@tryffelsvinet.se. Dina personuppgifter behandlas endast under så lång tid som vi har ditt samtycke.

2.4 När du anmäler dig till ett av våra event

När du anmäler dig till ett event som vi anordnar behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan och kommunicera med dig angående eventet ifråga. Personuppgifterna lagras i arton (18) månader, med undantag för uppgifter om eventuella allergier som raderas direkt efter eventet.

2.5 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer dina personuppgifter att behandlas genom utskick av nyhetsbrev och/eller marknadsföringsutskick via e-post och/eller sms. Dina uppgifter behandlas baserat på att du tidigare har lämnat samtycke till behandlingen.

Vi sparar dina uppgifter tills du väljer att återta ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att kontakta oss via e-post till hello@tryffelsvinet.se. eller genom att avregistrera dig enligt instruktionerna i det utskick du har fått.

2.6 När du registrerar dig i vår medlemsklubb

Om du går med i vår medlemsklubb kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna registrera dig som medlem hos oss. Dina uppgifter behandlas då baserat på det avtal som du ingår med oss. Personuppgifterna kommer att fortsätta behandlas så länge du är medlem. Om du väljer att avregistrera ditt konto kommer behandlingen att upphöra när vi har mottagit avregistreringen.[CG4]

2.7 När du anmäler ditt intresse för privatimporter

När du kontaktar oss för att anmäla intresse för privatimporter kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna återkoppla till dig. Vi behandlar dina uppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera ditt ärende, det vill säga att vi efter noggrant övervägande bedömer att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Dina uppgifter lagras till dess att vi har hanterat ditt ärende, maximalt tjugofyra (24) månader, men om vi anser att det finns ett intresse att lagra uppgifterna längre än så kommer vi fråga dig om du samtycker till att dina uppgifter sparas en längre tid. Du har rätt att få information om hur länge uppgifterna kan komma att sparas och hur du gör för att återkalla ditt samtycke.

3      Hur lagras personuppgifterna?
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi har en rättslig grund att behandla uppgifterna, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt givna lagringstider och andra lagstadgade syften. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att de inte längre kan kopplas till dig.

Dina personuppgifter skyddas genom såväl organisatoriska som tekniska säkerhets-åtgärder. Dessa åtgärder används för att lagra, behandla och kommunicera uppgifterna på ett säkert sätt.

4      Överförs personuppgifterna till andra företag eller länder?
Om du inte har motsatt dig marknadsföringsutskick från oss kan vi komma att dela dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern som erbjuder likartade produkter. Överföringen sker då för vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och våra produkter, vilket innebär att vi efter noggrant övervägande bedömer att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgifts-biträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

·       IT: För att kunna bedriva vår verksamhet använder vi oss av ett underbiträde som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.

·       Rekrytering: I vissa fall anlitar vi företag som hanterar våra rekryteringsprocesser.

·       Nyhetsbrev: Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer namn och e-postadress att delas med vår leverantör av nyhetsbrevet.

·       Event: Vid anordnande av vissa event använder vi oss av en samarbetspartner för att samla in deltagarnas personuppgifter.

Om vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess avseende personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Publicering i sociala medier innebär att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till ett tredje land utanför EU/EES-området. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje landet att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier.

Om du godkänner cookies och andra liknande tekniker för marknadsföring och/eller analys, så som Facebook-pixeln eller Google Analytics, kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje land. Överföringen sker då baserat på det samtycke du lämnar när du accepterar användningen av cookies. För att avbryta framtida överföringar till tredje land kan du blockera samtliga cookies via inställningarna i din webbläsare. Mer information om hur du blockerar cookies finns på webbläsarens hjälpsidor. Du kan också läsa mer om cookies i vår cookiepolicy[CG5] .

5      Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar om dig (s.k. registerutdrag). En begäran om registerutdrag ska ske skriftligen till hello@tryffelsvinet.se. När vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig kan du kontakta oss per e-post till hello@tryffelsvinet.se för att få dina uppgifter rättade.

Rätt till radering

Du har också rätt att i vissa fall kräva att vi raderar samtliga eller några av dina personuppgifter. Det innebär att du till exempel kan invända mot en intresseavvägning vi har gjort eller göra gällande att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de har samlats in för.

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem. Vi kommer dock upphöra med vår kommunikation till dig efter att du önskat bli raderad.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

·       Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

·       Om du kräver att vi raderar dina uppgifter men vi inte kan tillgodose önskemålet. Det kan till exempel bero på att vi behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

·       Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har rätt att när som helst göra invändning mot vår behandling av dina personuppgifter som bygger på en intresseavvägning som laglig grund. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att avstå från marknadsföringsutskick

Du har rätt att när som helst avstå från att ta emot marknadsföringsutskick som vi och/eller något av de andra bolagen i vår koncern skickar till dig via exempelvis sms eller e-post. För att avstå helt från sådana utskick kan du antingen avregistrera dig genom att följa länken direkt i utskicket eller genom att skriva till oss på hello@tryffelsvinet.se.

Rätt att klaga

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se.

6      Ändringar i personuppgiftspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i personuppgiftspolicyn. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-05-21

Cookiepolicy

Syftet med denna cookiepolicy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur Tryffelsvinet AB använder kakor (”cookies”) på vår webbsida tryffelsvinet.se.

Om cookies och liknande tekniker

Med cookie avses en textfil som sparas vid uppkoppling mot en webbplats på din dator eller annan enhet så som mobiltelefon och surfplatta. Som besökare kan du ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies på din enhet om så önskas. Om du inte gör detta lagras cookies till och med ett bestämt utgångsdatum eller tills vidare.

När vi hänvisar till cookies i denna policy omfattas även andra liknande tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare. I vissa fall skickar nämligen dessa tekniker och verktyg informationen vidare till tredje part på ett sätt som liknar cookies. Som exempel på sådana funktioner kan pixlar, local storage och session storage nämnas.

Olika former av cookies

Det finns huvudsakligen tre former av cookies: nödvändiga, analys och funktion samt marknadsföring.

Nödvändiga

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på ett säkert och korrekt sätt. Nödvändiga cookies kräver inte samtycke och behöver inte godkännas av besökaren. Det är därför inte möjligt att stänga av eller neka sådana cookies.

Analys och funktion

Dessa cookies ger information om hur webbplatsen används, vilket innebär en möjlighet att förbättra besökarnas användarupplevelse. Det finns också funktioner som gör att webbplatsen kommer ihåg dina inställningar. Cookies för analys och funktion måste godkännas av besökaren, och samtycket kan återkallas när som helst genom att avaktivera cookies i webbläsarinställningarna. Om besökaren väljer att inte godkänna cookies kan dock webbplatsens funktionalitet och prestanda komma att försämras eftersom vissa funktioner är beroende av cookies. En blockering kan därför medföra att webbplatsens tjänster inte fungerar som de ska.

Marknadsföring

Dessa cookies möjliggör personanpassade och relevanta annonser som baseras på besökarens surfbeteende. Den information som samlas in kan också kombineras med annan kund- och trafikdata som finns om besökaren. Cookies för marknadsföring måste godkännas av besökaren, och samtycket kan återkallas när som helst genom att avaktivera cookies i webbläsarinställningarna.

 

Lagringstider

Cookies kan ha tre olika lagringstider:

·       Sessionen ut, det vill säga till dess att besökaren stänger webbläsaren.

·       Viss tidsbegränsning, det vill säga att det finns en på förhand bestämd lagringstid för den specifika cookien.

·       Tills vidare, det vill säga att cookien lagras till dess att besökaren avaktiverar/blockerar den.

Cookies på denna webbplats

Webbsidan tryffelsvinet.se använder i dagsläget cookies som är nödvändiga och cookies för marknadsföring. Cookies som är nödvändiga går inte att stänga av på samma sätt som cookies för marknadsföring eller analys och funktion. Som exempel på nödvändig cookie kan nämnas den information som sparas när du som besökare verifierar din ålder så att webbplatsen inte behöver visa ålderskontrollen vid varje besök. Som exempel på cookie för marknadsföring kan nämnas Google Analytics som används för att analysera ditt surfbeteende.

Tryffelsvinet.se använder cookies enligt nedan:

Cookies som innebär överföring till tredje land

Användningen av vissa cookies kan komma att innebära en överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES (”tredje land”). För mer information om vad en överföring till tredje land innebär hänvisar vi till vår personuppgiftspolicy nedan.

Om vår personuppgiftsbehandling

För mer information om dina rättigheter och hur vi skyddar din integritet, vänligen se vår personuppgiftspolicy[CG1] .

Om du har några frågor eller synpunkter angående vilken information vi behandlar och hur det sker kan du kontakta oss på hello@tryffelsvinet.se.

***

Mer information om cookies hittar du hos Post- och telestyrelsen.

Denna cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden. Den senast uppdaterade versionen finns alltid på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2021-05-21

Kontaktuppgifter
Om du har frågor om personuppgiftspolicyn eller vår verksamhet i övrigt är du välkommen att kontakta oss:

Tryffelsvinet AB
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
Telefonnummer: 08-440 85 88
E-postadress: hello@tryffelsvinet.se